منطقه16: مقاله سرکار خانم عاطفه سهرابی مدیر آموزش فرآموز

منطقه ۱۶،  3980402001

چاپ مقاله سرکار خانم عاطفه سهرابی کارشناس ارشد روانسنجی تحت عنوان ویژگیهای روانسنجی ابزار مدیریت عواطف و احساسات در بین کودکان

ارائه مقاله سرکار خانم عاطفه سهرابی مدیر آموزش فرآموز منطقه 16 تهران و کارشناس ارشد روانسنجی تحت عنوان ویژگیهای روانسنجی ابزار مدیریت عواطف و احساسات در بین کودکان

 در مقاله ارائه شده سه مهارت  خود مدیریتی، مهارتهای ارتباطی و تصمیم گیری مسولانه  مورد بررسی قرار  گرفته است

جامعه آماری پژوهش ارائه شده  از والدین فراگیران مراجعه کننده به مرکز فراموز منطقه 16 تهران در سال  97 مطابق با آمار دریافت شده از واحد آموزش برابر با 2571 نفر در سه مقطع پیش دبستانی، دوره اول ابتدایی و دوره دوم ابتدایی بوده است. که مجموعاً 257 نفر ( 10 درصد از کل فراگیران مرکز) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه سنجش مدیریت عواطف و احساسات در کودکان به منظور تعیین ویژگی های روانسنجی مدیریت عواطف و احساسات در کودکان بود.

آخرین عناوین