منطقه 16: برگزاری کارگاه آموزشی

منطقه ۱۶،  3971107005
منطقه 16: برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه آموزش مدیریت عواطف و احساسات در نمایشگاه دستاوردهای کودکان و نوجوانان منطقه 16

مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16 تهران) با حضور در نمایشگاه دستاوردهای کودکان و نوجوان که از تاریخ اول بهمن لغایت سوم بهمن در منطقه 16 برگزار گردید اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه آموزش مدیریت عواطف و احساسات برای بازدیدکنندگان نمود.

آخرین عناوین