منطقه12: بازدید 26نفر از دانش آموزان دبستان ایمان از مرکز فرآموز شهید امینی

منطقه ۱۲،  3971024007
منطقه12: بازدید 26نفر از دانش آموزان دبستان ایمان از مرکز فرآموز شهید امینی

بازدید26 نفر از دانش آموزان دبستان ایمان از مرکز فرآموز شهید امینی از ساعت10 الی12  و یادگیری آداب معاشرت اجتماعی در 5کارگاه مرکز. کارگاه های آموزشی به ترتیب شامل: کارگاه برخورد اولیه و آموزش آداب معاشرت اولیه، کارگاه رعایت حق تقدم و آموزش اصول رفتار در استفاده از وسایل نقلیه، کارگاه آداب معاشرت در جمع اقوام و دوستان، کارگاه آداب غذا خوردن و کارگاه جمع بندی از طریق بارش فکری

آخرین عناوین