منطقه12: کلاس آموزشی آداب معاشرت در محیط زیست در مرکز فرآموز شهید امینی

منطقه ۱۲،  3971024004
منطقه12: کلاس آموزشی آداب معاشرت در محیط زیست در مرکز فرآموز شهید امینی

کلاس آداب معاشرت در برخورد با محیط زیست با حضور 15نفر از کودکان در مرکز فرآموز شهید امینی با مشارکت کلینیک گل و گیاه برگزار گردید.

آخرین عناوین