منطقه12: کارگاه مهارت های زندگی ویژه والدین در مرکز فرآموز شهید امینی

منطقه ۱۲،  3971024003
منطقه12: کارگاه مهارت های زندگی ویژه والدین در مرکز فرآموز شهید امینی

کارگاه مهارت های زندگی با مشارکت بافت فرسوده ویژه والدین در مرکز فرآموز شهید امینی برگزار گردید.

آخرین عناوین