منطقه12:بازدید پیش دبستانی آیات از مرکز فرآموز شهید امینی

منطقه ۱۲،  3971024001
منطقه12:بازدید پیش دبستانی آیات از مرکز فرآموز شهید امینی

بازدید19 نفر از کودکان مرکز پیش دبستانی آیات از ساعت10 الی 12 از مرکز فرآموز شهید امینی و یادگیری آداب معاشرت اجتماعی در 5کارگاه مرکز. کارگاه های آموزشی به ترتیب شامل: کارگاه برخورد اولیه و آموزش آداب معاشرت اولیه، کارگاه رعایت حق تقدم و آموزش اصول رفتار در استفاده از وسایل نقلیه، کارگاه آداب معاشرت در جمع اقوام و دوستان، کارگاه آداب غذا خوردن و کارگاه جمع بندی از طریق بارش فکری.

آخرین عناوین