منطقه 14 : بازدید دانش آموزران دبستان یار کوثر از مرکز فرآموز

منطقه ۱۴،  3970815001
منطقه 14 : بازدید دانش آموزران دبستان یار کوثر از مرکز فرآموز

اداره سلامت شهرداری منطقه 14 از برگزاری تور بازدید دانش آموزان دبستان یار کوثر از مرکز فرآموز شکیب خبر داد 
40 نفر از دانش آموزان دبستان در پایه اول ابتدایی در  روز دوشنبه 14 آبان  از مرکز فرآموز این منطقه با موضوع احترام با زدید و از 5 کارگاه آموزشی با موضوع احترام به طبیعت ، احترام به خود ، قانون ، اندیشه  و دیگری  دیدن به عمل آوردند .

آخرین عناوین