منطقه 14 : بازدید کودکان خانه خلاقیت از مر کز فرآموز شکیب

منطقه ۱۴،  3970805001
منطقه 14 : بازدید کودکان خانه خلاقیت از مر کز فرآموز شکیب

ادراه سلامت شهرداری منطقه 14 از بازدید 28 نفر کودکان خانه  خلاقیت در روز 30 مهر از مرکز فرآموز خبر داد . لازم به ذکر است که مرکز فرآموز شکیب با موضوع احترام آماده پذیرایی از کودکان شهر تهران می یاشد

آخرین عناوین