منطقه 14 : بازدید 68 نفر از دانش آموزان مدرسه شهید شجاعی

منطقه ۱۴،  3970730002
منطقه 14 : بازدید 68 نفر از دانش آموزان مدرسه شهید شجاعی

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید شجاعی از مرکز فرآموز
رفعتی مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان مقطع  سوم بتدایی ادبستان شهید شجاعی منطقه 14  در تاریخ 29 مهر  از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 68 دانش آموز حضور داشتند، موضع احترام در قالب 5 کارگاه مهارت با محوریت احترام به طبیعت ، احترام به قانون ، احترام به خود ، احترام به دیگری و احترام به اندیشه به دانش آموزان آموزش داده شد.

 

آخرین عناوین