منطقه14: بازدید63نفر از دانش آموزان دبستان اندیشه پویا

منطقه ۱۴،  3970730001
منطقه14: بازدید63نفر از دانش آموزان دبستان اندیشه پویا

بازدید63 نفر از دانش آموزان دخترانه مدرسه اندیشه پویای از مرکز فرآموز شکیب در راستای آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و دانش آموزان در مقطع سنی 6الی 12 سال با موضوع احترام در تاریخ 30 مهر با مشارکت با آموزش و پرورش  منطقه 8 بازدید  صورت گرفت . مرکز فرآموز شکیب دارای 5 کارگاه آموزشی با موضوع احترام  می باشد

 

آخرین عناوین