منطقه 16: برگزاری نقاشی دیواری در بین فراگیران

منطقه ۱۶،  3970722001
منطقه 16: برگزاری نقاشی دیواری در بین فراگیران

برگزاری نقاشی دیواری در بین فراگیران مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (فرآموز)

برگزاری نقاشی دیواری در بین فراگیران مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16)

ایتدا مربی داستانی درباره زندگی خرس کوچولو که نمی توانست شمرده شمرده صحبت کند و نمی توانست نسبت به اتفاقهای اطرافش واکنش مناسب نشان دهد داستانی تعریف کرد و سپس در فضای بیرون مرکز شرایط نقاشی دیواری مهیا شد و فراگیران احساسات و درک خود را از داستان به تصویر کشیدند.

آخرین عناوین