منطقه 16: برگزاری اردوی یک روزه به مناسبت روزجهانی کودک

منطقه ۱۶،  3970719001
منطقه 16: برگزاری اردوی یک روزه به مناسبت روزجهانی کودک

برگزاری اردوی یکروزه به مناسبت روزجهانی کودک باحضور والدین، مربیان و فراگیران در طبیعت سبز

مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16 تهران)

به مناسبت روزجهانی کودک اردوی یک روزه باحضور والدین، مربیان و فراگیران در طبیعت سبز مجاور مرکز فرآموز منطقه 16 برگزار شد در این اردوی بک روزه مادرو کودک درکنار هم با راهنمایی مربی خود با انواع بازی ها آشنا شدند و آموختند چگونه می توانند باهم بازی کنند بدون اینکه هیچیک خسته شوند.

آخرین عناوین