منطقه 16:حضور دانش آموزان پایه اول دبستان معلم در مرکز فراموز منطقه 16

منطقه ۱۶،  3970714002
منطقه 16:حضور دانش آموزان پایه اول دبستان معلم در مرکز فراموز منطقه 16

بازدید دانش آموزان پایه اول دبستان معلم از مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (فرآموز)

بازدید دانش آموزان پایه اول دبستان معلم از مرکز فرآموز منطقه 16

در راستای آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و دانش آموزان در مقطع سنی 6الی 12 سال با مشارکت آموزش و پرورش بازدید دانش آموزان از مرکز صورت می پذیرد. مرکز فرآموز منطقه 16 دارای 4 کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت عواطف و احساسات می باشد

آخرین عناوین