منطقه 19 : بازدید از مرکز فراموز میلاد

منطقه ۱۹،  3970431001
 منطقه 19 : بازدید از مرکز فراموز میلاد

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از بازدید از مرکز فراموز میلاد خبر داد :

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به منظور نظارت بر امکانات فراموزها ، کمبودها و نیازمندی های آن بازدید از مرکز فراموز میلاد انجام شد .

آخرین عناوین