منطقه12: بازدید28نفر از دانش آموزان دبستان امیری کیا در شیفت دوم

منطقه ۱۲،  3970430010
منطقه12: بازدید28نفر از دانش آموزان دبستان امیری کیا در شیفت دوم

بازدید28 نفر از دانش آموزان  مدرسه امیری کیا در شیفت دوم از مرکز فرآموز شهید امینی در راستای آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و دانش آموزان در مقطع سنی 6الی 12 سال. با مشارکت با آموزش و پرورش بازدید دانش آموزان از مرکز صورت می پذیرد. مرکز فرآموز شهید امینی دارای 5 کارگاه آموزشی با موضوع آداب معاشرت اجتماعی می باشد

آخرین عناوین