برگزاری کارگاه ترسیم رنگین کمان احساسات

منطقه ۹،  3961205002
برگزاری کارگاه ترسیم رنگین کمان احساسات

دانش آموزان مقطع پنجم دبستان برای این فعالیت در کنار هم قرار گرفتند. به آنها برگه و مداد رنگی می دهیم.در اینجا مربی از بچه ها درخواست می کند که یک رنگین کمان بکشند و بعد از رسم آن همگی با هم به توافق برسند که هریک از رنگ ها نشان دهنده یک احساس باشد. به طورمثال رنگ قرمز نشان دهنده خشم و عصبانیت می باشد . بعد از به توافق رسیدن بچه ها هریک مشخص کنند که اکنون چه احساسی دارند و آن را با رنگ تعریف شده بکشند و همچنین می توانند در مورد احساس و رنگی که در طول هفته گذشته داشتند صحبت کنند، مربی توضیحاتی درباره احساسات و اینکه چه چیزی باعث شکل گیری آنها می شود، می دهدو رابطه آن را با فکر و احساس بیان می کند و از نظر شناختی به دانش آموزان آگاهی می دهد.

هدف از این فعالیت آگاهی از احساسات و هیجانات کودک برای عملکرد مناسب تر و کنترل احساسات خود  در زندگی روزمره می باشد.

 

 

آخرین عناوین