منطقه 21: بازدید دانش آموزان مقطع دوم و سوم ابتدایی مدرسه آزادکان از مرکز فرآموز

منطقه ۲۱،  3961114004
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مقطع دوم و سوم ابتدایی مدرسه آزادکان  از مرکز فرآموز

بازدید دانش آموزان مقطع دوم و سوم ابتدایی از مرکز فرآموز انجام شد.

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان مقطع دوم و سوم ابتدایی مدرسه آزادگان از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 100 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت بازی، اجرای تاتر و کاردستی به دانش آموزان آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین