کارگاه نقاشی تصویر خود

منطقه ۹،  3961109001
کارگاه نقاشی تصویر خود

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت : برگزاری کارگاه اموزشی برای دانش اموزان با موضوع نقاشی تصویر خود. مربی از آنها می خواهد که ابتدا فکر کنند و تصویر خود را آنطور که هستند روی برگه ، نقاشی کنند . بعد از 10 دقیقه فرصت دادن، به تفسیر و صحبت درمورد نقاشی هریک از بچه ها می پردازیم .

هدف از این فعالیت آگاهی کودک از ویژگی های ظاهری و اعضای بدن و درک خود از آن می باشد.                                                                                          

آخرین عناوین