کارگاه نقاشی تصویر خود

منطقه ۹،  3961102001
کارگاه نقاشی تصویر خود

روابط عمومی اداره سلامت منطقه9 خبر داد: کار گاه اموزشی برای  دانش اموزان ابتدایی در گروه سنی 8 سال اجرا گردید.  به دانش آموزان یک برگه سفید و مداد رنگی می دهیم .

مربی از آنها می خواهد که ابتدا فکر کنند و تصویر خود را آنطور که هستند روی برگه ، نقاشی کنند . بعد از 10 دقیقه فرصت دادن، به تفسیر و صحبت درمورد نقاشی هریک از بچه ها می پردازیم .

هدف از این فعالیت آگاهی کودک از ویژگی های ظاهری و اعضای بدن و درک خود از آن می باشد.                                                                                          

آخرین عناوین