بازدید دانش آموزان ابتدایی مدرسه رسالت منطقه9

منطقه ۹،  3960823001
بازدید دانش آموزان ابتدایی مدرسه رسالت منطقه9

روابط عمومی اداره سلامت منطقه9 خبر داد:بازدید دانش آموزان دخترانه مدرسه رسالت از مرکز فراموز منطقه9 که طی این بازدید برای کودکان کارگاه های آموزشی در رابطه با مهارت خود آگاهی برگزار گردید. هدف آموزش خود اگاهی جسمی و روحی به کودکان و شناخت هیجانات می باشد. کارگاه نقاشی تصویرخود از جمله کارگاه ها مرکز فراموز میباشد .نقاشی یکی از راه های بروز احساسات در کودکان است. نحوه کشیدن، رنگ آمیزی، و استفاده از رنگ های به خصوص مارا در شناخت روحیات کودکان یاری می دهد. بدین جهت مرکز فراموز طی برنامه ای از کودکان خواست از لیست نقاشی های ناتمامی که در اختیار داشتند به انتخاب خود یکی را برداشته و رنگ امیزی کنند. مربی نیز مشاهدات خود از نحوه رفتار کودکان و نقاشی تحویل داده شده آنها ثبت می کرد.

آخرین عناوین