آشنایی والدین با ویژگی های شناختی و هیجانی کودکان مرکز فراموز منطقه 9

منطقه ۹،  3960817003
آشنایی والدین با ویژگی های شناختی و هیجانی کودکان  مرکز فراموز منطقه 9

کودکان در سنین مختلف ویژگی های شناختی و هیجانی متفاوتی دارند که آگاهی والدین از این ویزگی ها سبب میشود

در برنامه تربیتی خود از روش های مناسب تری استفاده  کنند. کارشناس مرکز با آموزش این سرفصل سعی در افزایش کیفیت فرزندپروری والدین داشت. طی این جلسه والدین با شرایط و ویژگی های خلقی، عاطفی، شناختی و تظاهرات هیجانی کودک خود آشنا شدند و دریافتند بسیاری از رفتار های کودک اقتضای رشدی اوست. مانند بحث خود مرکز بینی یا خود میان بینی که برای والدین چالش لجبازی یا حرف گوش نکردن کودک است و در پایان آموزش با افزایش آگاهی والد، این برداشت از رفتار کودک برطرف شد.

 

آخرین عناوین