تکمیل نقاشی مرکز فراموز منطقه 9

منطقه ۹،  3960817002
تکمیل نقاشی مرکز فراموز منطقه 9

روابط عمومی اداره سلامت منطقه9 خبر داد: نقاشی یکی از راه های بروز احساسات در کودکان است. نحوه کشیدن، رنگ آمیزی، و استفاده از رنگ های به خصوص مارا در شناخت روحیات کودکان یاری می دهد. بدین جهت مرکز فراموز طی برنامه ای از کودان خواست از لیست نقاشی های ناتمامی که در اختیار داشتند به انتخاب خود یکی را برداشته و رنگ امیزی کنند. مربی نیز مشاهدات خود از نحوه رفتار کودکان و نقاشی تحویل داده شده آنها ثبت می کرد.

آخرین عناوین