بازدید دانش آموزان محله جمالزاده از مرکز فرآموز نفس پاک

منطقه ۶،  3960815002

به گزارش روابط عمومی منطقه 6: خانه سلامت محله جمالزاده اقدام به بازدید از مرکز فرآموز  باهدف جلب وتوسعه مشارکت کودکان جهت پیشگیری از دخانیات  در 12 مهر ماه با حضور دانش آموزان دبستان شهید منتظری در محله جمالزاده نمود

آخرین عناوین