بازدید مدرسه شهید اندرزگو از مرکز فرآموز منطقه 13

منطقه ۱۳،  3960813026
بازدید مدرسه شهید اندرزگو از مرکز فرآموز منطقه 13

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 مدرسه شهید اندرزگو از مرکز فرآموز این منطقه با هدف ارتقاء سطح آگاهی بازدید کرد. در این بازدید كارگاه BMI ،کارگاه آشنایی با دستگاه گوارش انسان، کارگاه جمله نویسی، تغذیه سالم ،كارگاه نمايش ،كارگاه آموزش هرم غذایی و نقاشی ،كارگاه آشنایی با خرید مواد غذایی سالم ویژه دانش آموزان برگزار گردید.

آخرین عناوین