محلات

کانون خانه سلامت محله تهرانپارس

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دردشت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله مدائن

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله هفت حوض

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله فدك

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله نارمك

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله زركش

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله كرمان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله مجيديه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله لشگر شرقي

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله لشگر غربي

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله تسليحات

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله وحيديه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر