محلات

کانون خانه سلامت محله اقدسیه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ابن بابویه - غیوری

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ظهیر آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله صفائیه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله منصوریه ، منگل

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جوانمرد قصاب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دیلمان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله فیروز آبادی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله حمزه آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ۱۳ آبان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دولت آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهادت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله علائین

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله استخر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله هاشم آباد ، نفرآباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سرتخت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ولی آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بهشتی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله تقی آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله عباس آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر